Latest video

Pokemon X Walkthrough 47 - Route 16

Pokemon X Walkthrough 47 - Route 16

29:33 21658

Pokemon X Walkthrough 40 - Melancolie Path (Route 16)

Pokemon X Walkthrough 40 - Melancolie Path (Route 16)

31:50 83417

Pokémon X, Part 52: Route 16!

Pokémon X, Part 52: Route 16!

33:36 57291

Pokemon X Walkthrough Part 35 - Route 16 Lost Hotel (Route 16 Side)

Pokemon X Walkthrough Part 35 - Route 16 Lost Hotel (Route 16 Side)

43:51 38129

Pokemon X Walkthrough 16 - Battle Chateau Route 6

Pokemon X Walkthrough 16 - Battle Chateau Route 6

18:05 28137

Pokemon X Walkthrough 48 - Route 16 Dendemille Town

Pokemon X Walkthrough 48 - Route 16 Dendemille Town

24:51 82719

Pokemon X Walkthrough Part 16 - Route 10 (Continued) and Geosenge Town

Pokemon X Walkthrough Part 16 - Route 10 (Continued) and Geosenge Town

23:41 75218

Pokemon X and Y Gameplay Walkthrough Part 54 - Route 16 3DS Let's Play

Pokemon X and Y Gameplay Walkthrough Part 54 - Route 16 3DS Let's Play

15:22 62974

Pokemon X Y Walkthrough (Ep 75) Route 16 - Fishermen and the Super Rod

Pokemon X Y Walkthrough (Ep 75) Route 16 - Fishermen and the Super Rod

20:31 26794

Pokémon X, Part 16: Route 6 Revisited!

Pokémon X, Part 16: Route 6 Revisited!

34:13 39854

Pokemon X Walkthrough part 25 (Route 16 Brun Melancolie Path, Lost Hotel Part2 to Lumiose City)

Pokemon X Walkthrough part 25 (Route 16 Brun Melancolie Path, Lost Hotel Part2 to Lumiose City)

27:34 53196

Pokemon X Y Walkthrough: Part 20 - Route 15

Pokemon X Y Walkthrough: Part 20 - Route 15

13:48 75648